Narkotikagrupper

Lista över läkemedelsgrupper enligt deras anatomiska-terapeutiska-kemiska klassificering:

TOXYLACT på andra språk

TOXYLACT ENGLISH VERSION

 

ATC-läkemedelsklassificering

Internationellt klassificeringssystem för läkemedel

ATC-läkemedelsklassificering används i många länder för att märka och studera läkemedel.

Varje kod innehåller 7 tecken som anger 5 nivåer av differentiering:

Den första nivån, det första tecknet, är en latinsk stavningsbokstav som anger det anatomiska området, det sjuka organet som behandlas med de givna läkemedlen - detta är den huvudsakliga anatomiska gruppen.

Den andra nivån, andra och tredje tecknet, är arabiska siffror - den huvudsakliga terapeutiska gruppen.

Den tredje nivån, det fjärde tecknet, är också en latinsk stavningsbokstav - den terapeutiska undergruppen.

Den fjärde nivån, det femte tecknet, indikerar läkemedlets kemiska grupp.

Nivå 5, sjätte och sjunde tecken är återigen arabiska siffror och anger namnet på den aktiva ingrediensen i läkemedlet eller kombinationen av läkemedel.

Toxikologisk risk under graviditet

Vi använder den välkända FDA-klassificeringen


Toxikologisk risk under amning

Toxikologisk amningskategori I - läkemedlet och/eller dess metaboliter elimineras antingen inte genom bröstmjölk eller är inte giftiga för det nyfödda barnet och kan inte leda till utveckling av absolut inga toxiska reaktioner och negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt. Amning behöver inte stoppas mot bakgrund av att du tar läkemedlet, som faller inom denna toxikologiska kategori av amning.

Toxikologisk amningskategori II - läkemedlet och dess metaboliter elimineras genom bröstmjölk, men förhållandet mellan plasma och mjölk är mycket lågt och/eller mängden som frigörs kan inte generera toxiska reaktioner hos det nyfödda av olika skäl, inklusive nedbrytning av läkemedlet i sur pool i magen den nyfödda. Amning behöver inte avbrytas medan du tar läkemedlet.

Toxikologisk amningskategori III - läkemedlet och/eller dess metaboliter genererar plasmakoncentrationer som är lika med eller högre i bröstmjölk och därför kan utvecklingen av toxiska reaktioner hos det nyfödda barnet förväntas. Amning bör avbrytas under den period som motsvarar fullständig eliminering av läkemedlet eller dess metaboliter från moderns plasma.

Toxikologisk amningskategori IV - läkemedlet och/eller dess metaboliter genererar ett plasma:mjölkförhållande på 1:1 eller högre och/eller har en mycket toxisk profil för både mor och nyfödd, därför är deras användning oförenlig med amning och den bör avbrytas helt , inte bara under läkemedlets varaktighet, eller söka ett mindre giftigt terapeutiskt alternativ.