ATC лекарствена класификация

Международна система за класификация на лекарствените продукти

АТС лекарствената класификация се използва в много страни за обозначаване и изучаване на лекарствените продукти.

Всеки код съдържа 7 знака, обозначаващи 5 нива на диферсификация:

Първо ниво, първият знак, е латинска правописна буква обозначава анатомичната област, заболелият орган, който се лекува с дадените лекарствени продукти - това е основна анатомична група.

Второто ниво, втори и трети знак, представляват арабски цифри - основна терапевтична група.

Трето ниво, четвъртият знак, е също латинска правописна буква - терапевтичната подгрупа.

Четвърто ниво, петият знак, обозначава химичната група на лекарственият продукт.

Пето ниво, шести и седми знак, са отново арабски цифри и обозначават наименованието на активната съставка на лекарственият продукт или на лекарствената комбинация.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

Токсикологичен риск по време на бременност

Ползваме общоизвестната FDA класификация


Токсикологичен риск по време на лактация

Токсикологична лактационна категория I - лекарството и/или неговите метаболити или не се елиминират чрез кърмата или не са токсични за новороденото и не могат да доведат да развитие на абосолютно никакви токсични реакции и неблагоприятни последствия за здравето му в близка и далечна переспектива. Кърменето не е необходимо да се преустановява на фона на приема на даденото лекарство, което попада в тази токсикологична лактационна категория.

Токсикологична лактационна категория II - лекарството и неговите метаболити се елиминират и чрез кърмата, но съотношението плазма:мляко е много ниско и/или отделените количества не могат да генерират токсични реакции при новороденото поради различни причини вкл.разграждане на лекарството в киселинният пул на стомаха на новороденото. Кърменето не е необходимо да се преустановява на фона на приема на даденото лекарство.

Токсикологична лактационна категория III - лекарството и/или неговите метаболити генерират в кърмата равни на плазмените концентрации или по-високи и поради това може да се очаква евентуално развитие на токсични рекации при новороденото. Кърменето трябва да се преустанови за периода съответстващ на пълната елиминация на лекарството или неговите метаболити от плазмата на майката.

Токсикологична лактационна категория IV - лекарството и/или неговите метаболити генерират съотношение плазма:мляко 1:1 или по-високо и/или са със силно токсичен профил както за майката така и за  новороденото, поради което приложението им е несъвместимо с кърменето и то трябва да се преустанови напълно, а не само за периода на приема на даденото лекарство или да се потърси по-нискотоксична терапевтична алтернатива.