Относно фондация "Лактология"

Учередена на 14 Април 2022 година в град Бургас, България, като частна фондация с обществена полза

С пълното съзнание за трудностите, препятствията и пречките поехме по този път!

Предлагани услуги от фондация "Лактология":

  • Лактологични кослутации от всякакво естество - напълно безплатна услуга!
  • Консултация по документи относно здравен проблем: не е необходим клиничен преглед, Вие ни изпращате по долупосоченият мейл пълното здравно досие на пациентът и ние след обстойното запознаване с нея Ви изпращаме консултативна терапия и насоки за подобряване здравният статус на пациентът - обект на тези консултации са всички инсерции на медицината - цена 20 евра
  • Дистанционна работа по попобряване здравният статус на пациентът, а именно отказване на екцесивна консумация на алкохол, преустановяване на тютюнопушенето, употребата на наркотици и ЦНС лекарства - цена 45 евра
  • Репродуктивни проблеми на пациентите: трудно забременяване, всички видове сексуални дисфункции и други асоциирани проблеми - цена 30 евра
  • Моля изпращайте вашите заявки на: lactology_foundation@lactology.eu

ЗАБЕЛЕЖКА: моля да имате предвид, че понякога се налага след запознаване с Вашият специфичен здравен проблем да се извършат евентуално допълнителни изследвания с цел прецизиране на диагностиката и съответно на това назначаване на адекватно лечение, които не влизат в горепосочените цени. Всички горепосочени такси са платими в полза на фондацията по електронен път и приходите от тях ще способстват за по-бързото завършване на нашата токсико-лактологична база данни.

Телефон за контакти: 00359887017079